වදන් කවි පොත

1.පළමුව බුදුන්වැඳ
 දෙවනුව දෙසු දහම්වැඳ
 මහ සඟරුවන්වැඳ
 පටන් ගනිමුව ගණදෙවිඳුවැඳ

2.ගණපති සුරන්වැඳ
 ගුරුවර පහත් බැසවැඳ
 දෙගුරුන් නැමීවැඳ
 ඉඳුව වන පොත් දී පොතටවැඳ

3.බුත් සරණාවදනින්
 දම් සරණාවදනින්
 සඟ සරණාවදනින්
 මෙතුන් සරණාවදනින්

4.සම්මා සම්බුත් සරණාවදනින්
 නව ලොවුතුරු දම් සරණාවදනින්
 පිවිතුරු සවු සඟ සරණාවදනින්
 පැවතුම් මේ තුන් සරණාවදනින්‍

5.උතුමා නිති බුත් සරණාවදනින්
 පවරා සදහම් සරණාවදනින්
 සෙතදා මහ සඟ සරණාවදනින්
 උවදුරු හර තුන් සරණාවදනින්

6.අගරජ සුරරජ මුනිරජවදනින්
 මුතුහර හෙළදම් දම්රජවදනින්
 උරදා නේ නය මුනිසුතවදනින්
 සිළුමිණි සිතුමිණි තිසරණවදනින්

7.ස්‍වස්ති විභූෂණ කමලාවදනින්
 සිද්ධමලංකෘත විමලාවදනින්
 අතුලිත මුනිවර චරණාවදනින්
 ආභා භාසුර කිරණාවදනින්

8.ඉහකුල පූජිත චරණාවදනින්
 ඊශ නිශාකර බරණාවදනින්
 උමා වධූපති මහිමාවදනින්
 ඌරු මනෝහර ජඞ්ඝාවදනින්

9.සෘණජ නයනා මෘතයාවදනින්
 සෲ කල්පායන කිරණාවදනින්
 ඏකුල සන්තති භුවනාවදනින්
 ඐ මහීපති මහිමාවදනින්

10.එක බාහුබල ජිතයාවදනින්
 ඓරාවන පූජිතයා වදනින්
 ඔෂ්ට්‍ර මනොහර ජඞ්ඝාවදනින්
 ඖපගවස්වී කෘතයාවදනින්

11.ආංම්‍රෙඩිත විධි කුසලාවදනින්
 අඃ කී අක්‍ෂර ෂොඩශවදනින්
 සිද්ධම් වේවා ගණපතිවදනින්
 අස්තු නමො ජන තිලකාවදනින්

12.කඛගඝඞා චඡජඣඤාවදනින්
 ටඨඩඪණා තථදධනාවදනින්
 පඵබභමා යරලව ශෂවදනින්
 සහළා අං ඉති සිද්ධිරස්තුවදනින්

13.අවන පටන් අඃ වන්නටවදනින්
 දැනෙන සොළස පෙර සොරකුරුවදනින්
 කයන එපස් වග යානවවදනින්
 මෙවන සුතිස් දනු හසකුරුවදනින්

14.එක්සොර පස්වග යරලවසතරා
 ශෂ සහ එකකුරු ළයනෙකඅකුරා
 සුරුවත් සමහරු නොදනිතිඉඳුරා
 සෝඩියෙ බරකුරු දැනගන්සපුරා

15.කණ්ඨජ සත අහ කවගයවදනින්
 තාලුජ සත ඉය චවගයවදනින්
 මුර්ධජ සත රළ ටවගයවදනින්
 දන්තජ සත ලස තවගයවදනින්

16.ඔෂ්ඨජ සය ඌ පවගයවදනින්
 තාලුජ කණ්ඨජ ඒකුරුවදනින්
 කණ්ඨජ ඔෂ්ඨජ ඕකුරුවදනින්
 දන්තජ ඔෂ්ඨජ වෝකුරුවදනින්

17.මුදුනය දසනය උපදිනකුරටා
 යෙදු තාලුජය ද සෙසුකුරුවලටා
 ලදු අග මැද දිව දුනු තැන්ලෙසටා
 හඳුනව කරණය කී ලෙසකුරටා

18.මේ ලෙස කුරු උපදින තැන්දනුවා
 ආ ලෙස අකුරට කරණයදනුවා
 වූ ලෙස ඒකජ ද්විජකුරුදනුවා
 කී ලෙස ගරුකය ලහුකයදනුවා

19.එක්වූ අකුරට පෙරකුරුනිතිනා
 වක්වූ ගුරු දිගු බව යයිදැනෙනා
 දික්වූ නොම වණ සිටි එකමතිනා
 දැක්වූ පෙර ඉසි ලුහු යයිදැනෙනා

20.එකමත ලුහු යැයි දැනකියමින්නේ
 යුගමත දිගු යැයි ගුරුපවසන්නේ
 වෙනමත තුනෙකින් පුලුතකියන්නේ
 අඩමත දැනගන්හසකුරයන්නේ

21.අවණය ආදී ඒකජඅකුරු
 එවණය ඈ දනු ද්විජ නම්අකුරු
 දෙවන කවග සහ ලහුකයඅකුරු
 එයිනැර සෙසුකුරු ගරුකයඅකුරු

22.ගනිමින් පස්වග පළමු දෙවනකුර
 සමගින් සවණ ද අගොසය කිවුපෙර
 ළයනන් තව සෙසු කුරු නම්ගොසකුර
 දැනගන් මේ ලෙස සෝඩියෙදෙයකුර

23.ගොසකුරු නොම ගොසකුරු යනදෙවගෙකි
 තොස වන දනිතය සිතිලයදෙවගෙකි
 නිසසය නිසිතය යන කුරුදෙවගෙකි
 බස පෙර ඇත සෝඩියෙ කරුදෙවගෙකි

24.පස්වග යුගසිවු දනිතයදන්නේ
 එමවග වල එක තුනපවසන්නේ
 නොවළඟ සිතිලය දැනකියමින්නේ
 මෙමවග කුරු පෙළ තෝරාදෙන්නේ

25.සිතරා එක්කට යාදීනවකුරු
 නොහැරා දනු එක් පාදීපසකුරු
 විතරා සොර එක් එක් සුන්දෙයකුරු
 සපුරා දැනගන් සෝඩියේසිවුකුරු

26.පණසෙක සොර සහ හසදෙවගින්නේ
 එහි එක එක හසකුරසදමින්නේ
 සොළසෙක සොර ලූ කලගණනින්නේ
 නොව සැක පන්සිය සැටකුරුදන්නේ

27.සෝඩියෙ සූතිස් පිල්ලමකාදී
 ලූ කල සොරයන් සොළසදආදී
 ගණනින් පන්සිය සැටෙකින්සුසැදී
 අකුරෙන් සතළිස් සතරක්බේදී

28.පෙර හස පරසොර සද නොවවෙනසක්
 කර වියරණ විදි දැන ඇතිවිලසක්
 කුරු හස එකකට වැඩිවියසොළසක්
 තිර කුරු මඟ දැනුමට වැනිදිවැසක්

29.සෝඩිය පටන් ගෙන වන පොත් කරවදැනා
 පිල්ලම් කියා හල්පිල් අකුරුදැනගෙනා
 ලියා අකුරු වැල්ලේ ගෙඩි නොකාදැනා
 ඇණවුම් සකස් කඩ සකසේ ඉගෙනගෙනා

30.තුබු තැනෙක සොර සතුරන් ගතනෙහෙනා
 එසැඩ මනාවත් වතුරෙන් වළනොයනා
 කෝප වුවත් රජ මැතිඳුන් ගතනොහෙනා
 උගත මනා සිල්පය මැයි මතුරැකෙනා

31.අල්ලට සිඟාවත් රසනැති කැවිලිකකා
 වල් කොළ බිම අතුට නිදි නොලැබදුක්තකා
 කල් ගිය රෙදි වැරැළි ඇඳ දැලි කුණෙන්වකා
 ඇල්මෙන් අකුරු උගනිවු ඉදිරි වැඩතකා

32.බසේ මියුරු තෙපලති දෙගුරුසවනතේ
 ඇසේ කඳුලු අකුරට ගිය කලටගතේ
 කසේ සැමිටි වේවැල් ඉරටු ගෙනඅතේ
 දසේ පසේ ගෙඩි දෙති පිටට එකරතේ

33.වේවැල් කෝටු නාරං සියඹලාඅතු
 කිතුල් පොල් ඉරටු වැල් කසඹිලියඅතු
 මෙ හැම ඉපල් මගෙ දෑතට නොපෑයුතු
 පමා නොවී එමි අකුරට මෙයින්මතු

34.පොල් ඉරටේ අණ තදකරගතිම්මා
 ඉන් ඔළ මොළ කමකට සිතනොලම්මා
 දැන් නිසල ව ඉඳ අකුරුත්කියම්මා
 ඉන් අප දඟ ගෙයක ලූ දෑයඅම්මා

35.අම්මොයි කියා ගෑ සියොලඟ තෙල්රුවට
 යම්මොයි කියා යති අකුරට ගුරුන්ගෙට
 බම්මොයි කියා බස් තෙපලති විටින්විට
 අම්මොයි කිය කීවත් ගුරු දෙතෙයිබැට

36.රුප්පා වල ඉඳ කෙළිනා දවස්දැඩී
 තැප්පා සේම ගිනි උයුලද්ද මැඩිමැඩී
 අප්පා උකුළ ඉඳ තෙපලන බස්මදැඩී
 අප්පා බලා උන්නත් වළකීදගෙඩී

37.ගණදෙවි කෝවිල පිරිබඩලන්නේ
 දත මැද පිරුවට ඇඳපේවෙන්නේ
 කළ කී දේ මට සාදාදෙන්නේ
 පින් ඇති ගණදෙවි නුවණක්දෙන්නේ

38.කිරි දී වෙඬරුද පස්ගෝරසිනා
 උඳු මුං තල මෑ කරලින්සොබනා
 මේ නන් කැවුමෙන් නිති පුදලබනා
 දෙන් මට නුවණක් ගණපතියෙහෙනා

39.අඹ දඹ ඇටඹ ද කරඹ දපුදමී
 හොලුපලු ලාලු ද ගිවුලු දපුදමී
 අතිරස අග්ගල අත්සුණුපුදමී
 ගණදෙවි නුවණක් දෙනු පාවඳිමී

40.පුදා විලඳ අතිරස කිරිබත්සකුරු
 සදා මල් බුලත් පුවකුත් ලාකපුරු
 විදා වතක් සොඳ අඳවා ගුරුඇදුරු
 මෙදා කළෝතින් වැඩවේ සව්ඉසුරු

41.පුදමි මම් ඔබට පස් පඬුරෙන්මසරා
 අඹ දඹ කෙසෙල් පලවැලයෙන්ම තුටුපුරා
 ගොම පිරිබඩ මල් පහනින් ම සිත්පුරා
 දෙවන් මට නුවණ ගණදෙවිඳු පින්පුරා

42.වැඳලා දෙවියන් පොතඅරගන්නේ
 යැදලා ගුරුනුත් සිත නොතලන්නේ
 සකලා සිල්පය මටසෑදෙන්නේ
 දැකලා ගණදෙවි නුවණක්දෙන්නේ

43.සොඳින් බැබලි ගජ මූණෙකිපත්මේ
 තෙදින් විදුරු විත්නානුවණැත්මේ
 යෙහෙන් නැගුණු මීවාහනයුත්මේ
 වඳම් එ ගණදෙවි සිරිපදපත්මේ

44.සුදු දළ ගජ සොඬ මූණෙකිපත්මේ
 සුදු මීයකු නැගෙමින් වැඩගත්මේ
 සොඳ උමයංගන ඉසුරුගෙපුත්මේ
 වඳිමුව ගණදෙවි සිරිපදපත්මේ

45.අකුළා ගෙන සොඬ ගජතකුවැන්නේ
 නෙරවා කන් පොතු සුළු කුළුවැන්නේ
 සියොලඟ ගෝමර මල්පෙතිවැන්නේ
 පින් ඇති ගණදෙවි නුවණක්දෙන්නේ

46.අඹ ගෙඩියක් උදෙසා තම චිත්තේ
 ලොබ කොට දිව ගොස් දළ බිඳගත්තේ
 ඔබටම මම දැන් ගැතිවෙමිනිත්තේ
 සුබ නුවණක් කිම දෙනවානැත්තේ

47.නුවණ මෙමට දෙන සොඳඋමයංගා
 සිවුසැට බරණින් සැදි සිවලිංගා
 පුදමින් අත්සුණු ගෙනආලංගා
 දෙන් මට ගණදෙවි නුවණනොසංගා

48.පුරුදු කරනා සතනමපුරුදූ
 පසිඳු නුවණක් ලබනටඑබඳූ
 ගිරිදු ඉසුරට දාකරඑවැදූ
 ගණිඳු සිරිපද නමදිම්පසිඳූ

49.රන්වන් අංකුස සුරතින් ගත්නිති
 බුන්දත් සිවු අත් ගජ මූණක්ඇති
 තුන්නෙත් නන්දන කරවනවිකුමැති
 දෙන් දැන් නුවණක් ගණපති පින්ඇති

50.මන් මද ගජකුඹු වත ඇතදික්කළ
 පුන් සඳ මෙන් සිරි උදුල උපන්කල
 කන් තළ මිණි රැස් ගණපති පින්බල
 දෙන් මට නුවණක් සමුදුර මෙන්රළ

51.මූෂක වාහන මොදකහස්තම්
 චාමර කර්‍ණ විලම්බිතසූත්‍රම්
 වාමන රූප මහෙශ්වරපුත්‍රම්
 විඝ්න විනායක පාදනමස්ත්‍වම්

52.අවනත සුරගණ විඝටිතචරණම්
 ඝටතට විගලිත මදජලමුදිතම්
 විකසිත කරරුහ කරතලකමලම්
 ප්‍රණමිත ශිවසුත ගණපතිමභයම්

53.කුංකුම වර්‍ණ චතුර්භුජයුක්තම්
 නාග මුඛම් මකුටංකිතශුණ්ඩම්
 අංකුශ පාශක හස්තසුපාදම්
 වහ්නිදෘශං ගණනාථසුරූපම්

54.සූරිය කුල ඇති හිරුදෙවියන්නේ
 පෑවිය අණසක ලොවපවතින්නේ
 කාරිය සිතුවා සාදාදෙන්නේ
 සූරිය දෙවියනි මා රැකදෙන්නේ

55.බබළා උදය ගිරි මුදුනෙන්වඩින්නේ
 නොවළා අඳුරු බිඳ ලොව එළිකරන්නේ
 දැකලා සියලු රෝ දුක් දුරුකරන්නේ
 මෙකලා සොඳින් හිරුදෙවි මාරකින්නේ

56.සීතා පතිරජු මෙන් ගුණඋත්තම
 බීතා ජනයන් දුරකරසත්තම
 ඈතා පිරිපත හරිමින්නිත්තම
 නාතා සාමිනි රකු මානිත්තම

57.මෙන්දිඩ ගිරි රද පිරිසිරිලත්තම
 තුන්තුඩ තුති යස ගොස කළනිත්තම
 මන්මැඩ මරු මතු බුදුවනඋත්තම
 සෙංකඩ ගල සුරිඳුන් වඳුනිත්තම

58.ලොවසෙත් කරවන පත්තිනිසඳිනේ
 සලඹත් අරගෙන සළුසලවමිනේ
 වෙනසිත් නොසිතා මගෙගුරුවරුවනේ
 නුවණත් ආසිරි දී මාරකිනේ

59.මන් ලෙස නමදිම් සරණත කරපෙම
 නන්යුරු රෝදුක් පිරිපත දුරදම
 දැන් මෙ වදන් කවි කියමි බොලඳමම
 දෙන් මට නුවණක් සුරිඳුකතරගම

60.මුහුදු අසල බඩ සුපිහිටිඑනුවරෙකී
 ඉස බැඳි ඔටුන්නෙන් සැදුණේ රජරුවෙකී
 දෙපා පියුම් පෙති සුරත ද රනෙන්වැකී
 ඇඳින ගොසින් වඳු දෙව්රජ මේලෙසකී

61.තැඹිලි තඹුනෙල් නවසි බෝදිලි තල් කිතුල් ඉඳි කැන්මනා
 ලේනතැරි දෝතලු පුවක් වලු කදලි සුවඳෙල්සමගිනා
 ලබු පුසුල් නාරං දොඩම් අඹ රසැති වැල වරකාගෙනා
 තෙදැති ගණපති නුවණ දෙන් මට පුදමි මේ හැමසිතුමෙනා

62.තානු තරුණ අරුණ කිරණ බරණින් සැදිතේජනේ
 බානු අසුර අසුරන් යුද ඔදවැඩි ගිරිරාජනේ
 මූණු සයෙකි අත් දොළසෙකි මයුරා පිටවාහනේ
 රූණු රටේ පිහිටි කන්ද කදිර දේවරාජනේ

63.බලවර්දන තුඟු පාබල සිරිනුත් ගිරිරාජනේ
 නැගිදුර්ජන අසුරන් දප බිඳහැරි සිහරාජනේ
 තොසවර්දන මූණු සයෙකි නැගි සිකිනිඳුවාහනේ
 ජයවර්දන නුවර පිහිටි කදිර දේවරාජනේ

64.සිද්ද රන්දුනු තදව ගනිමින් එරන් හීයක්අරගෙනා
 සද්ද වූ ලෙස ගොසය කරවා මඟුල් පෙරහැරයෙන්යනා
 යුද්ද වන් තද රොසින් දස හිස් රාවනා බිඳජයගෙනා
 ඇද්ද තව මට වෙනින් පිහිටෙක් කතරගම සුරිඳුන්විනා

65.කතරගම පුර පවර යස තෙද විහිදුවනදිවයුරාණන්
 සකල සිරිලක දෙව් නරන් හට පැවත එන සොමිසඳාණන්
 පඳුරුලන කෙතැ ගොයම් විලසට නුවණ මට දෙනරජාණන්
 රුදුරු රිපඳුරු පදට ගුරු මට කතරගම දෙව්රජාණන්

66.කදිරනේ නෙක බරණිනේ නිති සැරසුණේ පිරිතෙදණිනේ
 කළරනේ මිණි දුනු ගෙනේ අත පොළමිනේ විදුලියමෙනේ
 විදිරනේ සැර එකතිනේ සැඩ අසුරනේ දපමඩිමිනේ
 කදිරනේ දෙවි උතුමනේ සව්සිරි දෙනේ රකු මාදැනේ

67.කතරනේ රුව බබළමින් සිටි සූසැට බරණින්සිරිසරා
 අතරනේ දුහු රැගෙන නිතියෙන් මයුරා වාහනයටඅරා
 කොත රනේ රන් මාලිගාවට වැඩම කරවාවිසිතුරා
 කතරනේ දෙවි උතුමනේ මට නුවණ ගෙනදෙන්පින්පුරා

68.රූණු රට කදිරාපුරාදිප මූණුසය ඇති දෙවිරජාණනි
 ආනුබාවෙන් මෙමට නෙ සතර සිද්ද කර දෙනසමුදුරාණනි
 බානු තෙදපල සව්සතුන් හට එළිය කර දෙන සොමිසඳාණනි
 දී නුවණ සිරි දිනෙන් දින රකු කතරගම පුර දෙවිරජාණනි

69.සයුර මෙන් රළ නෙපුද පෙරහර ඉසුරුවන විමනේසුරන්
 පතුරවන තද තෙදින් අදිපති මෙසිරිලක හිමි දෙවිනරන්
 නිතර සෙත්කොට බලා දිවැසින් නොයෙක් රෝදුක් දුරුකරන්
 පතර යසසිරි නුවණ දෙන් මට කදිර සුරිඳුනි සුරවරන්

70.ඈත කප් කෙළ ගණන් බුදුබව පතා විවරණ ලදින්සහතුට
 වීත රාගත් රිද්දි නුවණත් ආයුවර්ධන කරනහැමවිට
 පාත තොටගමු විහාරේ වැඩ සිටින දෙවියනි දහම්සිහිකොට
 දෝත මුදුනේ තබා වඳිනෙමි නාත දෙව්රජ නුවණ දෙන්මට

71.සිද්ද කිහිරැළි සමන් බොක්සැල් විභීෂණ සිවුවරම්රජපති
 සිද්ද මහබඹ සක්ද ඉසිවර කතරගම දෙවියනුත්සිතරුති
 සිද්ද පත්තිනි දොළහ දෙවියෝ භද්‍රකාලී දේවිගණපති
 සිද්ද සිරිලක මෙහැම දෙවියෝ මෙමට ආසිරි දිගා දෙන්නිති

72.දලුත් දිමුතු රිවි මෙන් තද තෙද පරසිදු සක්වලවට
 මලුත් පහන් සමග පඬුරු පුද ලැබ වැජඹෙනසහතුට
 නිලුත් රතිනි සුදින් දිලෙන රන්කොත් කැලුමෙන්හැමවිට
 අළුත් නුවර පුල්වන් දෙවි රජුනි නුවණ දෙවන්මෙමට

73.තුන්තරා වැඩි මුනිඳු ගඟපැන් සනහමින් වැඩිකැළණියේ
 ගංතෙරා සළ වීදි දෙපසේ පිළිම ගෙවලින්ගිගිණියේ
 ඉන් පුරා ලූ දාතු දාකුස දාගැබින් සිරිපැමිණියේ
 පින්පුරා ඔබ වෙහෙර වැන්දෙමි නුවණ දෙන් දෙවිකැළණියේ

74.සතත හරි හර විතන මුනි යුධ මෙඛලා ගිරිශොභනම්
 සවත ශිව ශිව රූප නිර්මල වහ්නිසඤ්චයසන්නිභම්
 උභය රවි කුල මේරූ සිංහල ධාර නිර්මිතධාරණම්
 ධරති ධර ධර භවති භව භව නාරසිහ රජනාරණම්

නිමි.